Blagajna ki mora

Predvsem je pomembno, da skrbimo za dejstvo, da fiskalna blagajna in fiskalni tiskalnik nista enaka. Obstajajo naprave, ki se med seboj znatno razlikujejo. Èeprav se med seboj pogosto zamenjujejo, imajo nove prodajne sisteme in so znaèilne za razliène funkcije.

Registrske blagajne imajo vse naèine vodenja prodaje. Vsebujejo zbirko podatkov o materialih, vkljuèno s storitvami, kar pomeni, da ne ¾elijo biti povezani z nobeno novo napravo. Lahko reèete, da so samozadostni. Zaradi nedavnega dejstva, da je na voljo veè delovnih mest kot fiskalni tiskalniki, je to v resnici prednost. Znano je, da vsak gleda na zadnjega, da zaslu¾i denar in hkrati porabi najmanj.Finanèni tiskalniki so poveèane blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja fiskalnih raèunov in razvoja prodajnega sistema imajo tudi moènej¹e funkcije. Na primer, lahko spremljajo stanje inventarja izdelkov, ki jih dano enoto obravnava v tesni ponudbi. Zahvaljujoè tak¹ni ponudbi vedno veste, kaj lahko v doloèenem trenutku manjka v interesu in kaj je treba kupiti ob primernem èasu. Poleg svojega sloga lahko vidite tudi nove promocije. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi cenej¹a prodaja izdelkov v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretji pa dobite brezplaèno. Dodatna prednost je v tem, da imajo funkcijo neposrednega tiskanja raèunov z DDV, ko pred odtisom ponudijo tudi prejem raèuna. Tak¹ne ceste nimajo davènih blagajn. Pri spoznavanju iz blagajn pa niso samozadostni in pravilno delujejo, ¾elijo obstajati povezani s zunanjimi prodajnimi sistemi, to je raèunalnik. To je tudi prednost in bolezen. Prednost je, da brez raèunalnika ni mo¾nosti tiskanja. Nakup raèunalnika je tudi dodaten stro¹ek. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji, name¹èeni v raèunalniku, bolj natanèni in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki se odlièno posvetujejo na podroèjih, kjer so baze izdelkov zelo visoke. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèite za nakup, je vredno razmisliti, ali nam je tak¹na profesionalna oprema v pomoè. Za osebe, ki upravljajo majhne trgovine, sistem funkcij in stro¹ki blagajne niso tako koristni kot fiskalni tiskalnik.