Blagajna legionowo

Potrdilo iz blagajne novutus lupo je posebej posodobljen material za upravitelje in mo¹ke. Tisti, ki so pomembni, so dol¾ni izdati tak¹na dokazila o prodaji, ti drugi pa morajo vedno sprejeti potrdilo o prejemu.

Na ¾alost veèina od nas ne namenja veè pozornosti prihodkom, kar je v mnogih primerih lahko tragiène posledice. Kako dolgo naj vzamemo tak¹ne odtise iz blagajn, v katerih oblikah nam bodo lahko koristne?

Pri uspehu podjetnikov je stvar sorazmerno preprosta. Kopije potrdil morajo varovati 5 let - v primeru pregleda od davènega urada. Zakaj tak¹en dokument za stranko?Ta majhen list papirja v moèi uspeha je lahko zelo pomemben. Èe poznamo veljavnost blagajni¹kega raèuna in vemo, kako tak¹en dokument pravilno shranimo, lahko veliko pridobimo. Deluje nad vsemi aktualnimi oblikami, v katerih naèrtujemo ogla¹evanje kupljenega blaga ali ga dajemo in izterjamo. V tem primeru nas bo prodajalec prosil, da prika¾emo potrdilo o prejemu ogla¹evane transakcije. Za katere datume moramo poskrbeti, ko nam raèun pomaga pri oblikovanju prito¾be? Èe kupujemo ¾ivila, lahko o njih poroèamo do 3 dni. ©e dlje moramo hraniti te raèune, ki so dokument za nakup oblaèil, obutve, pohi¹tva ali RTV opreme. Tukaj nam zakon daje 24 mesecev za odkrivanje prednosti in za prijavo prito¾be. Seveda v tem trenutku, ker ne bomo prejemali raèuna, na¹a prito¾ba ne bo sprejeta. Veèja prednost ogla¹evanega izdelka je ugodnej¹a izguba v povezavi s pomanjkanjem dokumenta, ki bi potrdil tak¹no prodajo.

Spomnimo se na raèune, ki nam jih mora prodajalec dati med nakupovanjem. Ne pozabimo tudi, da tak¹ne dokumente nosimo na primeren naèin. Lahko naredimo ovojnice, v katerih bomo v kronolo¹kem èasu zbirali prejemke, za ta namen pa lahko postavimo posebno ¹katlo. Pomembno je, da je dokument, ki potrjuje prodajo, ki smo jo ustvarili, za¹èiten, dokler je to podlaga za vlo¾itev prito¾be.