Checkout posnet pregledi

Konèno je zaèel poslovati ali raz¹iriti obzorja z novimi oddelki? Odlièno! Verjetno je zdaj pri¹el èas, da kupite posnet checkout in se spra¹ujete, èe lahko vkljuèite kakr¹no koli povraèilo.Imam uspe¹ne in slabe novice. Odbitek stro¹kov nakupa iz blagajne je sprejemljiv, vendar ob nakupu prve blagajne. Ne morete ustvariti olaj¹ave za uspeh druge ali druge davène blagajne.

Pogoji za odobritev popustaMogoèe najprej o tem, kaj vas loèi od nakupa blagajne. Torej:- lahko od¹tejete DDV, ki je vkljuèen v vrednost blagajne,- izdatke za znesek lahko od¹tejete od davèno priznanih stro¹kov,- lahko od¹tejete 90% neto cene naprave, vendar ne veè kot 700 PLNSli¹i se dobro? Da bi bili tak¹ni bonusi, morate opraviti en pogoj. Tukaj so:- nakup in fiskalizacija blagajne je treba opraviti pred zaèetkom obveznosti registracije blagajne, \ t- v sedmih dneh od fiskalizacije morate prijaviti kraj, kjer je blagajna name¹èena, vodji davènega urada,- posredovati morate vodji svojega davènega urada - obve¹èati o ¹tevilu blagajn in pomembnosti njihove uporabe. Izjava ¾eli biti ne¾na PRED registracijo (ne prej kot prej,- zakljuèiti je treba prve in kontrolne preglede, \ t- v celoti plaèati denar in plaèati zadnji primer plaèila,- registracija se mora zaèeti v zakonsko doloèenem èasu.Kaj pa uspeh, èe ste davèni zavezanec, ki povzroèa davkov opro¹èene dejavnosti ali ste zavezani k evidentiranju prometa z blagajnami? Lahko dobite nadomestilo namesto odbitka.Morate:- zaèetek snemanja najkasneje na delovni dan- predlo¾ijo zgoraj navedeno obve¹èajo o ¹tevilu blagajn in kraju uporabe,- poda izjavo o okolju namestitve blagajne,- plaèati celotno blagajno.

oblikovanjeVlogo morate vrniti:- ime, priimek in ime davènega zavezanca, \ t- podatki o naslovu,- davèna ¹tevilka,- v uspeh davkoplaèevalcev, ki ponujajo storitve prevoza zavesti in tovora z osebnimi in prtlja¾nimi taksiji - informacije o velikosti dovoljenja za cestni prevoz s taksijem in registrsko in stransko ¹tevilko taksija, v katerem je bila vgrajena registrska blagajna.Nadomestilo se izplaèa do 25. dneva od dneva, ko ga davèni zavezanec vlo¾i zahtevek.Nadomestilo za odbitek nakupne cene iz blagajne se izvede, ko v èasu treh let od dneva zaèetka snemanja:- prenehate uporabljati blagajno, v tem primeru ste pozabili poslovati,- likvidacija bo odprta,- Steèaj se bo upo¹teval,- prodati podjetje ali hi¹o in naslednik ne bo opravil transakcije na blagajni.