Easopisnega trgovca

Trgovec ima ¾ivahno ¾ivljenje. Na ¾alost je vse drugaèno od na¹ega. Knjiga v trgovini je nepredvidljiva. Kot pripovedni trest. Morate se spomniti moèi dejstev in misli. Ne da bi prej to storili, to ni tisto, kar potrebujete o rezultatih. Prodaja se ne bo zaèela brez predhodne analize. Èe se ne sreèate z izvajalci, se ne boste mogli nièesar pomikati. Èe preskoèite bistvene obrede, ne bo sreèanj. Brez sreèanj ne bo mo¾nosti in dokonèanja prodaje.

Koledar nabrekne z notami, vendar je treba vse roèno analizirati. Sistem podjetja je za tako obse¾no in podrobno analizo nekoliko neznaten.V internetu i¹èem doloèeno obdobje, da bi izvedel program, ki omogoèa celovito analizo, prodajo in mo¹ke. Prav tako vam bo omogoèilo, da pove¾ete podatke iz prodajnega oddelka, njegove dokumentacije, z obsegom vsega od mo¹kih. To bi nam omogoèilo razumevanje potreb, podprto pa je bilo, seveda, s trdnim intervjujem. Takrat je la¾je oblikovati ponudbe. Analitièni CRM je naèrt, ki sistematizira razmi¹ljanje o svojih uporabnikih in lahko ustreza ponudbi glede na njihove potrebe. V idealnem primeru se ukvarja s sedanjo idejo, ki jo je predstavil na sve¾i plo¹èi. Poleg tega je bila dru¾ba odgovorna za organizacijo klicnega centra. Novo podjetje bi pomagalo organizirati zaèetni pregled med potencialnimi kupci.Program bi pomagal tistim, ki so poroèali odboru. Moja stara je nujna enota. Izjave na veè ravneh in na veè ravneh bi pomagale zadovoljiti lakoto po spretnostih v tem primeru in skraj¹ale èas odloèanja. Tehnolo¹ko napreden CRM, ki obstaja kot nekak¹en ukazni center. Dati stik s filtriranimi informacijami za prvo ekipo in vse poobla¹èene zaposlene. Zanesljivi statistièni podatki omogoèajo primerjavo profilov vseh uporabnikov, omogoèajo njihovo zdru¾evanje, kar bo segmentaciji podatkov v bazi podatkov in nadaljnji obdelavi. Upravljanje statusa Typa je pomembna situacija, ki jo imajo ogla¹evalske akcije, katere cilj je pridobivanje novih strank, pa tudi obnavljanje izgubljenih.V analitièni CRM je moè zatreti, da je kljuènega pomena za uspeh vsakega podjetja.