Eksplozijsko cono bencinskega servisa

Ker so v Evropski uniji veljali drugi varnostni predpisi, je bila sprejeta odloèitev o uskladitvi predpisov. Uvedene so bile zahteve ATEX, ki se nana¹ajo na potencialno eksplozivne atmosfere in dodatke za objavo na nedavnih obmoèjih. Namen teh sprememb je znatno zmanj¹anje tveganja, to je vsa njegova odstranitev, ki je povezana z uporabo blaga na obmoèjih, kjer je lahko ogro¾ena eksplozija, tj. EX cone.

Multilan ActiveMultilan Active. Priprava na znatno izboljšanje sluha

Zahteve EX, natanèneje direktive, opredeljujejo zahteve, ki jih mora doloèen izdelek izvesti, ki je doloèen za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Glavni cilj organa je uskladiti postopke skladnosti za orodja in za¹èitne metode na teh potencialno eksplozivnih obmoèjih in zagotoviti njihovo prosto pot na trgu Evropske unije.Te informacije zajemajo vso elektrièno in neelektrièno opremo in za¹èitne sisteme, ki se bodo izvajali na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. Zahteve ATEX veljajo za varnostne, leteèe in zakljuène naprave, ki bodo odvzete izven potencialno eksplozivnih atmosfer. Ne ¾elijo imeti svojih funkcij, vendar bodo prispevali k varnemu delovanju orodij in za¹èitnih sistemov, ki se bodo tam uporabljali.Direktiva opredeljuje in metodo dokazovanja skladnosti izdelka z zahtevami ATEX. Izdelki, ki izpolnjujejo te zahteve, tj. Standarde, usklajene z direktivo, morajo prav tako podati svoje prve zahteve. Uporaba delov ni ustrezna potreba, ampak le postopek skladnosti. Tu gre za skladnost z naèelom, ki ga je ustvarilo podjetje in ki vpliva na naèelo obve¹èanja, ki ga je izdala Evropska komisija. Odstopanja se lahko pojavijo tudi v primeru tretjih kategorij elektriènih naprav in neelektriènih naprav kategorije 2 in 3.V zvezi s temi primeri morajo biti sporazumi o skladnosti, ki jih proizvajalec te naprave izdajo pri zadnjem uspehu, brez sodelovanja prigla¹enega organa. Zahteve pa so poslu¹ane, proizvajalec pa bo v tem primeru natanèen za zaèetek prodaje svojega izdelka na trgu.Èe je to potrebno za glavne zahteve, je certificiranje elektriène in neelektriène opreme enako, mo¾ne so tudi samocertificiranje, zahteve za proizvodne lokacije in igranje v Evropski uniji v obveznem naèinu.