Finaneni izkaz gpw

®eleznice v Zakonu o DDV, ki so se zaèele 1. januarja 2015, so pomenile, da so blagajne postale temeljni element, ki je osnova za poravnavo poslov. Èeprav ni vsaka ¾enska, ki pripravlja gospodarsko kampanjo, mora imeti tak¹no blagajno.

ling-flu.eu Ling Fluent Ling Fluent - Učinkovita rešitev za hitro in učinkovito učenje tujih jezikov

Odvzem obveznosti obvezne blagajneRegistrske blagajne niso zavezujoèe za uspeh ljudi, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, medtem ko se obveznost imeti blagajno uporablja samo za podjetja, ki prodajajo na podroèju finanènih oseb in kmetov. Hkrati morajo podjetja, ki z namenom vodenja poravnav z uporabo blagajn, registrirati vsako transakcijo, ki so jo pridobila po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla nakupe v vi¹ini 20 tisoè zlotov, bi morala zaèeti evidentirati prihodke z uporabo blagajne po dveh mesecih, pri èemer prièakujejo dan, ko bodo presegli navedeno omejitev. Finanèni sindikati niso nujno podjetja, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je stro¹ek veè sto zlotov, vendar pa lahko podjetnik, ki kupi blagajno, ustvari do 90% nabavne vrednosti, pri èemer odbitni znesek ne more prenesti 700 zlotov. Da bi izkoristil tak¹en odbitek, mora podjetnik, ki je kupil blagajno, pred zaèetkom izdati pisno izjavo o unovèenju v svojem davènem uradu, pri èemer navede, kje naj se blagajna z dokazilom o nakupu in potrdilo o skladnosti z zahtevami za zapisovalne naprave z zakonom o DDV. Oprostitev nakupa blagajne pa je pomembno, da se izgubi, ko se blagajna ne servisira. Naprave, ki registrirajo prodajo, je treba skupaj s tem zakonom servisirati najmanj enkrat na vsakih 25 mesecev v posebnih storitvah.Biti blagajna v kombinaciji z obveznostjo hranjenja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih (za 5 let poroèil od konca obraèunskega leta, v katerem so bila dana. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.