Ginekolog busko

Kolposkop je pomemben pripomoèek v praksi ginekologa in pred nakupom je treba opraviti strokovno preiskavo. Pri izbiri tovrstne optiène naprave morate paziti na niz dejavnikov, od katerih stro¹ki & nbsp; niso najpomembnej¹i dejavnik. & Nbsp; To bi moralo biti, vendar pa lahko nizka cena kolposkopa pomeni slabo kakovost, ki negativno vpliva na sliko. , nestabilnost odjemnika toka in pomanjkanje programske opreme za natanèno oceno zbranega vizualnega materiala.

Kakovost slike bi morala biti kritièni kriterij, saj pri nakupu kolposkopa, seveda, parametri optiènega sistema najbolj cenijo. Vredno je zanimati mesto dela leè iz doloèenega tipa kolposkopa in pogledati, ali ima optièni sistem veè naèinov poveèave in kako ¹iroko je obmoèje fokusiranja, tj. Fokusiranje slike. Natanènost kolposkopa je ¹e posebej znaèilen vidik, zato mora roka odjemnika toka omogoèati prosto in ne¾no gibanje v vsaki ravnini. Ustrezno uravnote¾en roènik odjemnika toka in uporaba ustreznega razreda pnevmatskih pogonov so dodatne bistvene znaèilnosti ustrezne opreme.

Èe je kolposkopska luè, potem so klasiène ¾arnice postale anahronistiène, vendar je ¹e vedno veliko svetlobe, pa tudi ponudba njene regulacije. Sodobne diode v LED tehnologiji imajo ni¾je energetske zahteve, kar podalj¹a ¾ivljenjsko dobo svetilke in odpravlja nevarnost segrevanja testnega polja. Zadnji pomemben vidik pri nakupu kolposkopa pa je ergonomija izdelka, saj je zaradi specifiènosti ginekolo¹kega poklica treba opraviti vse funkcije optiène naprave z enim samim paketom.