Identifikacija in znaeilnosti gro enj

Inovativna industrija uporablja veè deset tisoè vnetljivih in hitrih snovi. Parametri plinov in tekoèin v primeru nesreè se popolnoma razumejo in dokumentirajo. Zato je identifikacija nevarnosti, ki se nana¹ajo na njihovo prisotnost v proizvodnem procesu, zelo dovzetna. Polo¾aj postane veliko bolj obèutljiv v uspehu selitve, skladi¹èenja ali predelave razsutega materiala. Z moèjo uspehov so na videz ne¹kodljive snovi, kot so moka, les, sladkor, kakav, aluminij ali dokument v prahu, velika nevarnost eksplozije.

Industrijske centralne vakuumske èistilne naprave so namenjene odstranjevanju usedlinskega prahu s parketa, ravnih povr¹in in konstrukcije orodij in dvoran. Zato prevzema naèrt za ohranjanje higiene doma, in to za¹èito delovnih ljudi in organizacij ter naprav proti negativnemu vplivu prahu, vkljuèno z gro¾njo sekundarnih eksplozij. Vsako podjetje, ki upravlja industrijske naprave, mora izvesti in¹talacijo v skladu s pomembnimi standardi, ki jih je uvedla direktiva.

Pomembna naloga centralnega sesanja:- varovanje zdravja in biti ¾enske v prostoru pred ¹kodljivimi uèinki prahu.- za¹èita organizacij in pripomoèkov pred po¹kodbami zaradi motenj zaradi prahu, \ t- za¹èito naprav in ¾ensk, ki pi¹ejo dela proti posledicam nenadzorovane eksplozije peloda.

Nevarnost nevarnosti eksplozijeÈe v procesu sesanja sodelujejo vnetljive ali eksplozivne snovi, plini, prah, tekoèe hlape ali hibridne me¹anice, obstaja velika nevarnost nekontrolirane eksplozije. Ta postopek bo verjetno povzroèil unièenje naprave za odstranjevanje prahu in celotne enote. Po statistiènih podatkih so filtracijske enote in cikloni usposobljeni za kakovost naprav z velikim tveganjem eksplozije.

Centralno sesanje in eksplozivna varnostKot je omenjeno zgoraj, so najpomembnej¹i pomen centralnega sesalnega sistema zmanj¹anje tveganja sekundarne eksplozije z odpravo ti ostanki prahu. Ta re¹itev, po eni strani, maksimira varnost enote in po¾arne enote, z dodatnimi omogoèa zmanj¹anje stro¹kov, povezanih z usklajevanjem procesne instalacije z zahtevami ATEX direktive. Enako je treba opozoriti, da mora pri uspehu vnetljivih in eksplozivnih prahov vgradnja centralnega sesanja izpolnjevati stroge zahteve direktive ATEX.