In enir strojni tva

Na¹e in¾enirsko podjetje v Krakovu je podroèje, kjer se zaradi dela strokovnih in¾enirjev ne ustvarjajo le specializirani projekti, temveè se oblikujejo tudi najzahtevnej¹a naroèila gradbenega oddelka. Z izkori¹èanjem va¹ih storitev ste lahko preprièani, da vas va¹a gradnja ali tehnièna investicija ne bo razoèarala.

Kdo so na¹i gostje? Trudimo se, da ¾enske ne bodo le dobro izobra¾ene, temveè tudi dinamièno zmagovale prireditev v svojih specializacijah. Lastne mame moje matere se ne smejo zaostajati zaradi spreminjajoèih se tr¾nih potreb, zato skrbimo za sestavo na¹ih in¾enirjev, da zaènejo svoje kompetence.

Obseg storitev, ki jih ponuja poljsko podjetje, ¹e vedno raste. Kot nekaj se ukvarjamo z monta¾o in posodobitvijo strojev za industrijo, v katere dajemo najbolj dragocene sestavine. Ponujamo tudi storitev, ki je namenjena organizaciji vizijskih sistemov, ki potrebujejo tudi najnaprednej¹o optiko. Mo¾no je tudi programiranje. Na¹im dobrim programerjem priporoèamo, da ne samo ustvarjajo programe, ampak tudi ustvarjajo varnostne kopije, ki so izjemno pomembne za vse krizne situacije.

Na¹ in¾enirski urad ne prodaja le strokovne tehniène pomoèi. Odprti smo za naroèanje konferenc z na¹imi strankami. Zahvaljujoè na¹emu poznavanju najnovej¹ih tehnik, lahko svetujemo najbolj popoln izhod, ki se ne uporablja samo za varèevanje podnebja in denarja, ampak tudi za zadovoljstvo pripravljenega projekta. Na¹ sistem vas ne bo razoèaral.