In vitro cena eolna

®elja po ustanovitvi dru¾ine je pogosto povezana ne samo z mnenjem o poroki, temveè tudi z ¾eljo po otrocih, torej s ¹irjenjem dru¾ine. Na ¾alost je v mnogih primerih iz drugih razlogov to napaèno in zdravljenje je treba zaèeti ali pa je treba doloèiti umetno osemenjevanje.

Za pare, ki jemljejo in vitro metode, je toliko razlogov. Vidimo lahko npr. Obstrukcijo jajcevodov, te¾ave pri induciranju ovulacije pri ¾enski ali relativno nizke parametre mo¹kega semena. Vèasih je kljub ¹tevilnim raziskavam predstavljeno, da strokovnjaki ne morejo do doloèene mere ugotoviti vzroka neplodnosti in tako uporabiti dobre metode njegovega delovanja. Èe razliène metode oploditve ne uspejo, se pari veèinoma vzamejo za umetno pokritost ali tiste, ki delajo zunaj ¾enskega reproduktivnega sistema. Sestavljen je iz kombinacije, v laboratorijskih pogojih, sperme in jajène celice. Od teh vrst re¹itev imajo pogosto heteroseksualne pare, ki kljub ¹tevilnim prizadevanjem niso uspeli spro¾iti dnevne oploditve. Ta tehnika ¹e vedno daje veliko polemik in za mnoge pare, ki potrebujejo potomstvo, je re¹itev sama.

Prav tako je vredno omeniti, da se morate pri odloèanju o tej obliki odloèiti ali bomo prejeli od sperme na¹ega mo¾a ali darovalèeve sperme. Pogosto zdravstveno stanje partnerja izbere to odlièno prilo¾nost. Prvi sestanek s strokovnjakom je povezan s podrobnim zdravni¹kim vpra¹alnikom, oba partnerja pa sta odgovorna za njegovo preverjanje. Èe je bilo zdravljenje opravljeno ¾e prej, morate priti s seboj tudi polno medicinsko dokumentacijo. Zdravnik obièajno pregleda ¾ensko zaradi ultrazvoka, poleg tega pa opravi ¹e druge teste. Vendar pa èlovek ¾eli zadr¾ati pregledano seme, igra najde napotitev k drugemu strokovnjaku, kot je urolog. Drugi obisk prina¹a oceno rezultatov predhodnih ¹tudij in izbiro specifiène metode oploditve. Pogosto so potrebni tudi drugi potrebni testi, kot so virolo¹ki testi, ki so jim izpostavljeni oba partnerja. Potem pride do priprave na oploditev, to je hormonska stimulacija ¾enske. Naslednja poteza je tudi zajemanje tako èlovekove sperme kot tudi ¾enskih jajènih celic. V laboratoriju strokovnjaki zdru¾ujejo celice s spermo. Zaradi tega obstajajo zarodki, ki kasneje z ustreznim katetrom padejo v ¾ensko telo. Po dveh tednih, prosimo, odgovorite na vpra¹anje.