Industrija z vrtinami

Industrija je industrija, ki je ¹e posebej te¾avna za okolje prvotnega in najdra¾jega okolja. ©tevilni industrijski procesi se me¹ajo z dajanjem znatne kolièine prahu, ki lahko povzroèi tudi negativen pritisk na stanje v zraku in kot taka predstavljajo nevarnost za zdravje ljudi, ki so prisiljeni obstajati okoli velikih tovarn.

https://olife24.eu/si/Ostelife - Boleèine v sklepih in hrbtenici. Premakni se brez meja!

Emisija prahu je proces, ki je neloèljivo povezan z emisijami in izpusti hlapov. Industrijske tovarne spro¹èajo velike kolièine hlapov in prahu. Zato je za vsako industrijsko trgovino tako pomembno, da zagotovi zanimiv, zanesljiv in uèinkovit za¹èitni sistem, ki se bo uporabljal za industrijsko odstranjevanje prahu. Odvajanje prahu je odpra¹evanje, ki vkljuèuje blokiranje mo¾nosti, da druga vrsta drobnih delcev uide v zrak, ki ga dihamo. Bistvo odpra¹evanja temelji na tehniki, katere namen je izolirati delce umazanije in izpu¹ne pline iz tekoèin in plinov, ki se proizvajajo zunaj proizvodnih procesov. Pravilen sistem, ki ponuja industrijsko odsesavanje prahu, bo bistveno oèistil izpu¹ne pline iz slabih mas za njih, prav tako pravoèasno, da bi prepreèil vstop zraka v zrak. Najpogostej¹a oblika pridobivanja prahu je proizvodnja molekul ogljikovega dioksida. Obièajno se to izvede s kriogeno metodo, ki v zaèetni fazi raèuna na kompresijo, nato pa na hlajenje plina na ¾eleno temperaturo, kar omogoèa le loèitev neza¾elenega trenutka v tekoèo obliko snovi. Industrijsko odstranjevanje prahu je pijaèa iz obstojeèih sistemov, ki varujejo okolico tovarn in industrijskih hi¹ pred kontaminacijo z nezdravimi snovmi, strupenim prahom, hlapi in plini. Zahvaljujoè dobremu delovanju industrijskih sistemov za odstranjevanje prahu, naprava odvaja odpadke neodvisno od nevarnega ogljikovega dioksida ali drugih prahov, katerih vstop v ozraèje lahko povzroèi veliko neprimernih in te¾kih izdelkov za zdravje ljudi.