Industrijski obrati med drugim izpu eajo v ozraeje

Veliko vpliva na uèinek uspe¹nega proizvodnega obrata. Eden od njih je nedvomno izbira proizvedenih izdelkov, za katere trg zahteva povpra¹evanje. Vendar ne smemo pozabiti, da je kakovost ponujenih izdelkov odvisna od uporabljene tehnologije proizvodnje in pogojev, ki jih bomo zagotovili v proizvodnih halah.

Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu - vse se umakne iz zasnoveVeliko industrij potrebuje profesionalni in individualno zasnovan prezraèevalni sistem, ki je povezan z naèrtom zbiranja prahu. Èe zaènemo z delom na podroèju hrane in na podroèju metalurgije ali livarstva, moramo zagotoviti delovne pogoje, ki ustrezajo standardom, ki se zahtevajo za zadevne industrije. Naèrtovanje sistemov za odsesavanje prahu je gradnja sistemov za odstranjevanje prahu, ki cenijo vrsto dela, ko so tudi oprema in materiali, ki se uporabljajo v proizvodnih halah. Pomembneje je locirati kanale, ki odstranjujejo neèistoèe, ki se morajo odra¾ati na mestu nastajanja prahu. V bli¾ini delovnih mest, ki so ¹e posebej izpostavljena poveèanemu ¹tevilu onesna¾evalcev zraka, je vredno uporabiti lokalne izpu¹ne cevi, delovna mesta ali posebne pokrove. Odstranjevanje prahu na izvoru njihovega nastanka prispeva k izbolj¹anju delovnih pogojev in izbolj¹anju proizvodnje. Obièajno si ne moremo vedno dovoliti, da uporabimo ¹tevilne vire zraèenja toèk. V tem uspehu lahko uporabimo sistem za obdelavo zraka po obmoèjih v celotni proizvodni hi¹i, ki je dobro zasnovan tako, da pobira prah s tako uèinkovito uèinkovitostjo kot instalacije na doloèenih delovnih mestih.

Znaèilnosti te re¹itveNaroèanje posameznega projekta sistema za zbiranje prahu prina¹a ¹tevilne oprijemljive koristi, ki jih moramo zavedati. Obstaja enaka nalo¾ba, ne pa tudi zdravje zaposlenih, ampak tudi dvig ravni zanesljivosti proizvodnih linij. Uèinkoviti in tehnolo¹ko moèni sistemi za filtriranje zraka morajo podpirati vsako proizvodno hi¹o, ki se ¾eli pohvaliti z izdelki najvi¹jega razreda.