Izbiro svetlobne moei prostorov

Nivelisan

Kako pomembno je prepoznati, je izbira razsvetljave za dano notranjost zelo pomembna. Najprej se ustavi mnenje o energiji svetilk, ceni in tudi o ekolo¹ki dimenziji. Vendar ne smemo pozabiti na eno udobje uporabe danega svetlobnega modela, ki ni niè manj pomemben. Vèasih je celo najpomembnej¹e, èe boste v vsakem primeru delali z izbrano vrsto razsvetljave.

Vredno je razmisliti, ali lahko fluorescentne sijalke delujejo, èe ¾elite na primer dati pisarni¹ki prostor. V zgodnjem trenutku bo zagotovo pri¹el v oèi, da lahko te ¾arnice dolgo èasa sijejo v kombinaciji s tradicionalnimi ¾arnicami. Po drugi strani pa lahko njihova moè zlahka pade, èe so obièajno pokrite in zaprte. To ni pomembno in pozabite na stroboskopski uèinek, ki je zelo nevaren za oèi.

Poleg tega morate paziti na dejstvo, da fluorescentne sijalke, èeprav se zdi, da so ekolo¹ke, v resnici niso to. To velja za dejstvo, da vsebujejo razliène strupene snovi, tu ¾ivo srebro, ki je zelo ¹kodljivo, kar vpliva na to, da je res vredno preuèiti, ali je vlaganje v tak¹no razsvetljavo enako moèno. Zaradi slednjih je vredno analizirati tudi ponudbo drugih metod razsvetljave, izbrati tisto, ki bo slu¾ila precej dobrim tehniènim parametrom, hkrati pa ne bo slabo za zdravje ali okolje.

Seveda navadne ¾arnice tudi niso brez pomanjkljivosti. Prviè, zlahka izgorejo in njihova povr¹ina se zelo segreje. Ko se vklopijo, zberejo veliko elektriène energije, zato lahko izbira ustrezne razsvetljave, poleg tega, da je sposobna sli¹ati, vsebuje bogate analize svetlobnih izdelkov, ki so vidni na trgu. V tej delavnici bo moè najti tak¹ne svetilke, ki bodo zadovoljevale potrebe, povezane z uporabo dane sobe in dela, ki se v njem najpogosteje izvaja.