Juki industrijski ivalni stroji

Te¾ka in obèutljiva industrija potrebuje stroje za stroje. Stroji so lahko razlièni, vendar morajo imeti skupno stran. Te morajo biti certificirane in odobrene s strani Urada za tehniène preglede za proizvodnjo. Ti dve ¾elji sta nujno potrebni.Kaj storiti, èe certifikacija stroja ni potekala, kot smo jo kupili, kot dokaz od zaèetka starosti stroja (izdelan je bil v letih, ko ni bilo tak¹nih zahtev, ali pa nam prodajalec ni dal dobrega certifikata?

Èe nimamo potrdila, ga lahko dajemo stroju. V sodobnem naèrtu morate najti podjetje, ki ima pooblastilo za izdajo potrdila. Pred certifikacijo stroja je potrebna temeljita analiza diagramov, ki jih imamo. Zato predstavljajo elektriène, strukturne, pnevmatske in hidravliène sisteme, ki jih je treba pridobiti s spremljajoèo dokumentacijo. Ker nismo tak¹ne dokumentacije, bi bilo treba najeti certificirano podjetje, ki bo ponovno izdelalo sheme (ena, toda reprodukcija idej bo stra¹no draga, zato, èe kdaj kupimo stroj brez shem, je lepo dvakrat premisliti. Po analizi dokumentacije, èe ni ovir za to, poteka certificiranje.Certifikacija strojev je torej le prvi promet na ulici, ki prejme sto odstotkov varnega stroja. Po potrditvi predlaga, da Urad za tehniène preglede povabi na pregled. Èe Urad za tehnièni nadzor dovoljuje, lahko zaposlenim omogoèimo delo na stroju. Vendar ¾elimo biti preprièani, da je na¹a organizacija nedvomno varna, zato predlagam revizijo majhnih ali bistvenih zahtev.Certificiranje strojev in revizije osnovnih zahtev in revizij bistvenih zahtev, potem je oddelek dejavnosti pogosto sam in edino ime. Med revizijo minimalnih zahtev ali bistvenih zahtev se opravijo podobni pregledi kot v postopku certificiranja. Zahtevane so vse izvedbene konstrukcije in dokumentacija proizvajalca ter navodila za delo in re¹itve, ki zagotavljajo varnost. Veliko podjetij ustvarja tak¹en pristop, da bodo, èe bodo opazili nekatere pomanjkljivosti ali pomanjkljivosti v nas, predlagali spremembe in spremembe, namenjene izbolj¹anju varnosti in zdravja pri delu.