Koncept upravljanja testov

Programska oprema za upravljanje odnosov s Costomerjem ima en koncept upravljanja. Gre za izbiro postopkov in dodatna orodja za prekomerno upravljanje odnosov s stranko. Njegova usmeritev je predvsem avtomatizirati in podpreti proces na naèin organizacije stranke.

Ta sistem se uporablja za pomoè ¾eleznicam na podroèjih, kot so tr¾enje, upravljanje, storitve za stranke ali prodaja. Re¹itev v odloèilni meri sodeluje pri upravljanju odnosov z mo¹kim. Izvajanje mora podpirati vse stopnje stika med èlovekom in organizacijo, tj. Identifikacijo potreb stranke, identifikacijo stranke, sklenitev doloèene transakcije in poprodajne storitve. Z informiranjem o Costomerjevih odnosih lahko spoznate tri vrste te metode, in sicer: interaktivni, operativni in analitièni sistem.Interaktivni CRM sistem je izbran kot kontaktni center ali komunikacijski crm. Odhaja na vse mo¾ne kanale za stike s posamezno organizacijo. Ta sistem je temeljil na klicnem centru.Operativni CRM sistem omogoèa zbiranje in dodatno izmenjavo podatkov o odjemalcu. Tak¹ne informacije omogoèajo predvsem celovito in celotno storitev potencialnega kupca. Ta sistem se imenuje sprednji sistem. Zajema tri funkcionalne skupine, kot so tr¾enje, prodaja in tehnièna podpora. Celoten operativni cm pomeni pridobivanje stranke, dokonèanje prodaje in vzdr¾evanje èloveka v korporaciji.Analitièni CRM sistem je namenjen analizi podatkov o strankah. Priporoèljiva je predvsem segmentacija strank, analiza njihove prednosti, analiza zvestobe in analiza ko¹arice.Programska oprema CRM temelji na izdelavi lijaka, ki se imenuje lijak.Ta izvedba je na trgu prisotna ¾e vrsto let. In ves dan se njegova uporaba ¹e vedno poveèuje. Seveda se vsi dogajajo zaradi bolj¹ega in la¾jega dostopa do integracije informacij in novej¹ih metod.Èe povzamemo, programska oprema crm na doloèeni lestvici omogoèa enostavnej¹e razumevanje vrednosti, ki jih stranka premakne.