Kozmetiene storitve blagajne

Finanèna blagajna ni niè drugega kot elektronsko orodje, katerega konec je registracija prometa in znesek davka, ki pripada maloprodaji. Vodenje evidenc o dohodku z blagajno (davèno je splo¹no veljavno za podjetnike, ki prodajajo blago / storitve za polo¾aj fiziènih oseb, ki ne opravljajo dejavnosti. Vendar pa obstaja katalog katalogov iz uporabe blagajne.

To se nana¹a predvsem na davkoplaèevalce, katerih promet od prodaje (v sistemu do fiziènih ¾ensk v preteklem letu ni presegel davek od dvajset tisoè zlotov. Potovanje bi moralo biti, vendar mora imeti dejstvo, da so doloèene dejavnosti, ki pa jih je treba zabele¾iti v blagajni, ne glede na obseg prometa. Predvsem gre za oskrbo s tekoèim plinom, stranjo motorja, deli priklopnikov / polpriklopnikov, radijsko / televizijsko opremo, storitve potni¹kega prevoza, prevoz potnikov in njihove prtljage, davèno svetovanje, pravne storitve in razliène vrste mas.Preden kupite blagajno, se morate preprièati, da je za dejavnost, o kateri govorimo, potrebna uporaba blagajne. Ne potrebujemo ga, da bi bili v zadevah, ko prodajamo blago, nudimo tudi storitve podjetjem ali organizacijam, dr¾avnim in lokalnim oblastem. Fiskalna blagajna Krakowa je tudi prodajna toèka in storitev fiskalnih naprav. V primeru morebitnih dvomov bo usposobljeno osebje svetovalo in razlo¾ilo predpise v zvezi z obveznim blagajnim.

Potovanje zaslu¾i dejstvo, da na primer avtomobilske delavnice ne ¾elijo biti opremljene s fiskalnimi vsotami v polo¾aju, ko jih gradijo v avtomobilu. Zakaj? Zaradi dejstva, da v zadevnem polo¾aju zagotavljajo samo storitev in ne prodajajo izdelka. Èe pa poka¾emo, da moramo kupiti davèno blagajno, prièakujemo te¾ko izbiro, saj na trgu obstaja veliko modelov. Pri nakupu je treba upo¹tevati, ali ima proizvajalec naprave odloèitev ministra za finance, s katero ugotavlja, da model blagajn izpolnjuje pogoje in tehniène zahteve, kar je za¾eleno izkoristiti nakup blagajne.Èe smo kupili blagajno, moramo omeniti njegovo fiskalizacijo. V sedmih dneh po zakljuèku zadevnega dela moramo ¹e vedno razmi¹ljati o tem, da bi njeno vlogo pri finanènem uradu ustvarili na ustreznem tisku. Upo¹tevati je treba, da lahko nepravilno evidentiranje izgubi za olaj¹avo, izgubo 30% vhodnega davka na nakupe v kombinaciji s prodajo, zabele¾enim na znesku registracije - do trenutka registracije, kazenskih sankcij.Lahko dobite olaj¹avo pri nakupu blagajne. To je 90% neto cene (brez DDV, najveè 700 PLN za vsak blagajni, prijavljen na zaèetku registracije. DDV, ki se zaraèuna na tem raèunu, se lahko od¹teje.