Kurirsko podjetje

Vsak podjetnik ima pri oblikovanju veljavnega raèunovodskega akta namen voditi evidenco premo¾enja dru¾be. Tak¹na registracija je registracija osnovnih sredstev.

Osnovna sredstva blagovne znamke so: zemlji¹èa, zemlji¹èa, trajna pravica u¾ivanja, hi¹e in objekti, stroji, prevozna sredstva, pohi¹tvo tudi druge naprave, katerih cena v fazi pridobivanja presega tri tisoè petsto prijetnih, prav tako mora biti v solastni¹tvu ali v lasti davènega zavezanca ali podjetja. Obveznost vpisa sredstva v register osnovnih sredstev se opravi v maju, v katerem je bila kupljena.

Evidence o osnovnih sredstvih se bodo verjetno nana¹ale na delo, kupljeno na delovnih mestih, na tiskane pogodbe z zdravimi raèunalni¹kimi stolpci, na roèno izdelane kartice z vleènimi tabelami ali v zvezke brez ustreznih tabel, vendar morajo biti vpisi vpisati vse potrebne podatke. Razlog je, da roèno izpolnite dokument, uporabljen v korporaciji.

Osnovna sredstva se evidentirajo na platformi dokumentov, ki vsebujejo zaèetno vrednost vnesenih sredstev. Tabela za registracijo osnovnih sredstev mora biti: zaporedna ¹tevilka, datum nakupa in dovoljenje za uporabo, podatki, ki potrjujejo nakup, opis osnovnega sredstva, simbol razvrstitve osnovnih sredstev, zaèetna cena, amortizacijska stopnja (glede na leta uporabe, znesek amortizacije, posodobljen zaèetno vrednost, znesek odpisov amortizacije in datum prenehanja, skupaj z razlogom za njegovo doseganje. V prodajnem uspehu ukrepa vpi¹ite datum prodaje, èe je osnovno sredstvo unièeno, prilo¾ite poroèilo o likvidaciji. Z zavezujoèim zakonom mora dru¾ba sprejeti vse dokumente, ki potrjujejo pridobitev osnovnih sredstev.