Nakup blagajne do takrat

Skupina ljudi, ki s svojo gotovostjo usmerjajo svojo majhno lokalno trgovino, veèkrat prosi "kako kupiti blagajno?". Odziv na zadnji dogodek je toliko, da se pravila zelo pogosto spreminjajo in bi se morali seznaniti s spremembami zakona, ki je potekal v tem èasu. Èe pa je trenutno stanje prisotno v veèini primerov ali èe imate blagajno, je to odvisno od prometa, ki ga ustvarja va¹a gospodarska dejavnost.

Vendar pa obstajajo tudi vrste dela, v katerih je odtujitev prikazana neodvisno od prometa, ki ga proizvede doloèeno podjetje. Zadnja vrsta dela se kvalificira: prodaja zgo¹èenk, DVD-jev, prodaja avtomobilskih delov, utekoèinjeni naftni plin, prevozne storitve in ¹tevilne druge aktivnosti. Verjetno to ni ¹irok seznam, ki je izbran v dobri ureditvi ministra za finance (trenutno je prisoten seznam julija 2010. Èe v zgoraj navedenem katalogu dejavnosti, ki so obvezne imeti blagajno, ne najdemo delovnega mesta, obstajata dve mo¾nosti, da se umakne iz njegovega obstoja. Potem je to subjektivna re¹itev in glede na promet. Èe i¹èe nakup, je izvzetje za vlagatelje, ki so ustvarili preveè manj kot 20.000 PLN, in pri naèrtovanju tega premika se prodaja institucijam in lokalnim vladnim institucijam ne spo¹tuje. Upo¹teva pa se tudi prodaja samo za gostitelje in zasebnike. Kar zadeva razre¹itev v povezavi z vlado opravljene dejavnosti, to velja za podjetnike, ki opravljajo telekomunikacijske, po¹tne in kurirske storitve ter bodoèe poslovne dejavnosti na podroèju izobra¾evanja. Seveda morajo vsi spremljati zakonske spremembe ¾eleznic. Poleg tega je vredno vedeti, da obstaja mo¾nost, da se podjetnikom, ki kupijo postnet bingo hs ej & nbsp; od¹teje 90% nakupne cene (neto cena, vendar znesek odbitka ne more preseèi 700 PLN. Za ¾enske, ki ustvarjajo dejavnosti, je nedavno izjemno te¾ko sredstvo. Vsaka prilo¾nost za vraèanje kapitala je zelo resna.