Nevarnosti eksplozije metana

Workaholism je zdrava du¹evna odvisnost. Predstavlja se z nenehno potrebo po uresnièevanju na¹ih ciljev, pri èemer je uspeh dru¾ine, prijateljev, poèitka in ¹e vedno spanca zapostavljen. Seveda, stvar je osamljena od toèk vsakega èloveka. Zato je deloholizem tipièna zasvojenost, ki ni zgrajena s sramoto. Kdaj pa jih prepoznati doma?

Za delodajalstvo je znaèilna velika potreba po stalnem delu. Bolniki obravnavajo vsak prosti trenutek kot izgubljen èas. Nato èutijo nelagodje in slabo razpolo¾enje. Pogosto ostanejo doma v pisarnah po urah in prostih dnevih in poèitnicah. Zato zanemarjajo dru¾ino, mo¹ki tudi ne u¾ivajo nobene zabave ali ne razvijajo svojih slabosti in vpletenosti. Zelo pogosto spremljajo konstantni glavoboli, slabost, utrujenost in te¾ave s koncentracijo in spanjem.

Da bi bilo zdravljenje la¾je, je vredno najti pripombe te toèke. Obièajno so odvisni od tipiènih perfekcionistov. Obstajajo velike ambicije in izberejo vse, kar je treba narediti odlièno, zelo natanèno, brez kakr¹nih koli pomanjkljivosti. Mnoge ¾enske prav tako menijo, da je deloholizem mogoèe uskladiti z izku¹njo pomanjkanja samospo¹tovanja. Odvisniki so morda pogosto vsebovali materialne probleme v zgodbah, zato so danes odvisni od tega, kako pametno uporabiti na¹e delo, da bi poveèali svoj zaslu¾ek.

Workaholizem ima, tako kot vsa psiholo¹ka odvisnost, svoje negativne uèinke. Ena izmed njih je, paradoksalno, zmanj¹anje uèinkovitosti in produktivnosti. Workaholiki so preobremenjeni s stalnim opravljanjem svojih dol¾nosti, zato se ne zavedajo dogodiv¹èin zadnjega, da izgubijo veliko èasa, na primer razmi¹ljajo o svoji karieri in razmi¹ljajo o vsaki nalogi. Najslab¹i ne¾eleni uèinek je izguba oskrbe nad drugim ¾ivljenjem, zato morajo biti odvisniki nujno za dobro psihoterapijo.