Obmoeje nevarnosti eksplozije 2

http://si.healthymode.eu/proengine-ultra-izboljsati-moc-motorja-in-zivljenjsko-dobo-motorja/

Direktiva ATEX v poljskem pravnem redu je bila uvedena 28. julija 2003. Pridobiva se za proizvode, namenjene karieri na povr¹inah, ki jim grozi eksplozija. Izdelki morajo izpolnjevati stroge zahteve ne le za varnost, ampak tudi za zdravstveno varstvo. Direktiva ATEX vsebuje postopke ugotavljanja skladnosti.

V zvezi z doloèbami obravnavanega normativnega akta sta raven varnosti in zadnji postopki ocenjevanja, povezani z zadnjim, povezani predvsem s stopnjo nevarnosti za okolje, v kateri bo delovala doloèena naprava.Direktiva ATEX postavlja stroge zahteve, ki jih mora izpolnjevati doloèen izdelek, tako da jih je mogoèe povezati s potencialno eksplozivnimi atmosferami. In kak¹ne cone mislite? Najprej govorimo o rudnikih èrnega premoga, kjer je izjemno veliko tveganje za eksplozijo metana ali premogovega prahu.

Direktiva ATEX ima podrobno razdelitev naprav v dele. Dva sta. Osnovna skupina vkljuèuje naprave, ki so v rudniku pod zemljo tudi na povr¹inah, ki bi lahko ogrozile eksplozijo metana. Drugi del se uporablja za naprave, ki se stre¾ejo na prihodnjih lokacijah in za katere obstaja nevarnost eksplozije.

Ta direktiva doloèa splo¹ne splo¹ne zahteve za vsako opremo v bli¾ini potencialno eksplozivnega metana / premoga. In bolj obèutljive zahteve lahko najdemo v usklajenih kolièinah.

Upo¹tevati je treba, da je treba oznako CE oznaèiti z dovoljenjem za delo na obmoèjih z nevarnostjo eksplozije. Identifikacijsko ¹tevilko prigla¹enega organa je treba vrniti za oznako, ki mora biti odprta, vidna, trajna in èitljiva.

Priglasitveni organ v naèrtu pregleda celoten za¹èitni organizem ali posamezno opremo, da zagotovi sodelovanje s sedanjimi modeli in prièakovanji Direktive. Prav tako je treba opozoriti, da bo od 20. aprila 2016 sedanja direktiva nadomestila novo naèelo ATEX 2014/34 / EU.