Onesna evanje zraka siemianowice l skie

V novih obdobjih v zraku so lahko onesna¾evala, kot so prah, poklicni delci in vlakna, te¾ka za pljuèa in lahko opravijo tudi alergijske reakcije pri prehodu skozi ko¾o.

V moèi industrijskih procesov onesna¾evalci pridejo v snov v strukture prahu in trdnih delcev. Delci v zraku, ki so veliki in pra¹ni, so lahko resni za zdravje, v klubu, ki ga moramo izbrati, preden vstopijo v dihalni sistem.

Prvi viri prahu so procesi rezanja, bru¹enja in bru¹enja ter proizvodnja prahu v ¾ivilskem in farmacevtskem sektorju. Obdelava tkanin, lesnih materialov in spojin se nadalje zdru¾uje s proizvodnjo prahu in vlaken, ki so lahko nevarna za pljuèa in povzroèajo alergijske reakcije. Za nekatere industrijske panoge, ki so izpostavljene proizvodnji ¹kodljivega prahu, je potrebno izloèanje prahu atex, tj. Zbiralnikov prahu, izdelanih v skladu z direktivo EU ATEX. Odobrena podjetja imajo razliène vrste zbiralnikov prahu, ekstrakcijske roke in poleg tega tudi èistilne, sesalne in filtracijske re¹itve.

Eksplozivni prah in potencialno eksplozivna atmosfera se lahko pojavita v drugih delovnih okoljih.

Ker ima eksplozivni prah, ki je posledica veèine organskih materialov, sintetiènih materialov in kovin eksplozivne lastnosti, moramo posvetiti dovolj pozornosti prepreèevanju eksplozije prahu. Evropska skupnost je pridobila dve direktivi, ki obravnavata eksplozivno ozraèje in vnetljiv prah, imenovani ATEX direktive.

Posledica uporabe teh dveh direktiv sta bili uèinki izbolj¹ane za¹èite pred eksplozijami - potrebno je bilo tudi drugo tehnièno in organizacijsko delo. Z zaposlovanjem najbolj¹ih zdravnikov na podroèju industrijske filtracije zraka podjetja razvijajo skupne dobrine z zahtevami direktive ATEX, ki so skladne z vsemi varnostnimi standardi.

Za zagotavljanje sodelovanja z dodatnimi zahtevami dr¾avnih ali lokalnih predpisov so odgovorne poljske trgovinske organizacije in potro¹niki.