Opredelitev zvoenega signala

Sonderji in ime podaja podatke za zvoèno signalizacijo. Orodja te metode se priporoèajo v centralnih po¾arnih alarmnih sistemih, lahko pa se uporabljajo tudi za razliène namene, npr. Za tehnièno signalizacijo, ki signalizira slabo stanje naprave. Sonda je sestavljena predvsem iz zaprtih prostorov.

Zvoèni indikator je prikazan na dveh straneh. Prva faza je ustrezna signalna naprava, name¹èena v posebno ohi¹je iz plastike. Ohi¹je dodatno vsebuje vodnike, ki omogoèajo povezavo napetostne in napetostne napetosti, zaradi èesar lahko izbiramo zvok. Preostala polovica zvoènika je vtiènica, ki omogoèa la¾jo pritrditev sirene na strop ali steno.

Da lahko nastavite zvoèno signalno napravo, morate imeti ¹tevilko in hkrati obraèati skledo v levo. Nato lahko difuzor in podstavek enostavno odstranite. Èe pa ¾elimo zapreti signalno napravo, moramo najprej ujemati tipke, ki so oznaèene s to barvo, nato sestaviti signalno napravo in opraviti vrtenje v skladu s pu¹èico. Pri tem vam zagotavljamo, da ne bomo po¹kodovali nobenega dela tak¹ne signalne naprave.

Na domaèem trgu je veliko vrst akustiènih signalnih naprav, zato je vredno vpra¹ati prodajalca o vseh podrobnostih pred nakupom take naprave. Seveda vam bo povedal, kateri signal bo dobro za nas. Zvoèniki so tudi v razlièici, ki jo lahko postavite zunaj. Pomembno je, da obstaja darilo za branje vsega o vsem, tudi za vse. Zakaj raèunamo na izgubo èasa, vrnitev in ponovno nakupovanje. Dimenzije akustiène sirene so razliène, izbrane za funkcije prostora, v katerem se nahaja. V tej toèki tudi za nasvet, lahko vpra¹amo prodajalca ali preberemo o takih objektih v raèunalni¹ki konstrukciji.