Ozemljitev katere barve

Naloga elektrostatiène ozemljitve raèuna na omejitev tveganja eksplozije vnetljivih snovi, na pridobitev elektrostatiène iskre. Najpogosteje se prilagaja na podroèju prevoza in predelave vnetljivih plinov, pra¹kov in tekoèin.

Elektrostatièna ozemljitev, ki ustvari drugaèno obliko. Najbolj praktièni in rahlo zapleteni modeli upo¹tevajo ozemljitveno sponko in kabel. Robustnej¹i in tehnolo¹ko naprednej¹i so opremljeni s sistemom za za¹èito ozemljitve, zaradi èesar je mo¾no izdati ali transportirati proizvod, ko je tla jasno povezana.

Mass ExtremeMass Extreme Naravni stimulator pri izgradnji mišične mase

Elektrostatiène podlage so najpogosteje podane v procesu nalaganja ali razkladanja ¾elezni¹kih cistern, cistern, sodov, tako imenovanih. velike vreèe ali elementi procesnih naprav.

Zaradi polnjenja ali praznjenja rezervoarjev z razliènimi vsebinami (npr. Rezervoarji s pra¹kom, zrnci, tekoèine se lahko ustvarijo nevarni elektrostatièni naboj. Vir njihovega nastanka je verjetno me¹anje, èrpanje ali ¹kropljenje vnetljivih snovi. Elektrièni naboji nastanejo zaradi stika ali prenosa posameznih delcev. Kolièina elektriènega naboja bo odvisna od elektrostatiènih lastnosti povr¹in, ki so med seboj v stiku. Pri uspehu lastnega in hitrega stika s tlemi ali neza¾elenega problema se lahko ustvari kratek impulz, ki bo izpostavljen na strani iskre.Pomanjkanje skrbi za praznjenje iskre lahko vname me¹anico alkoholov in zraka, kar pomeni eksplozijo ali veliko eksplozijo. Elektrostatièno ozemljitev odpravlja nevarnost eksplozije zaradi nadzorovanega izpusta elektrostatiènih nabojev.