Poravnavo z davenim uradom za pripravni tvo

Onesna¾enost prahu je vsakodnevna resniènost v vsakem, celo najmanj¹em industrijskem obratu. Seveda, kjer se opravlja delo, ki je sestavljeno iz velikega ¹tevila ni¾jih in te¾jih prahov, so name¹èeni ventilatorji in naèini za izpust onesna¾enega zraka zunaj.

Na primer, v obratih, ki priporoèajo obdelavo lesa ali kamna, bi bilo nemogoèe sodelovati v trajno pra¹nih prostorih, na primer v maski za za¹èito obraza, ki ¹èiti pred vdihavanjem pra¹kov in ust. Zato je mehansko prezraèevanje zraka ena stvar, varovanje ljudi je drugaèno in filtriranje najmanj¹ih delcev onesna¾enja zraka - to je druga zadeva, ki jo mora poskrbeti vsak samospo¹tovalec in podjetnik.

https://goij-c.eu/si/Goji cream - Prefinjen kompleks, ki gladi gube!

Naèin zbiranja prahu je sodoben sistem za zbiranje prahu, namenjen vsem industrijam. Odlièno se sreèuje tako v jeklarnah, varilni industriji kot tudi v predelovalni industriji brez smisla za del. Filtriranje zraka je koristno v proizvodnem obratu, kjer se stroji pobirajo - pogosto med mehansko obdelavo surovine povzroèajo onesna¾enje s prahom, kar je lahko resno, èe ga ujame poljski sistem. Ker v na¹em stanovanju te¾ko ne cenimo vloge filtrov, lahko predlagamo dokaze z na¹imi poskusi z lakmusovim testom, ki meri kolièino vode iz pipe pred in po filtriranju. Tudi sediment, ki nastane na stro¹kih filtriranja kotlièka, nam mora dati hrano za razmi¹ljanje, koliko kontaminiranih snovi je pri¹lo v drug sistem, èe ne bi bilo filtrov. V uspehu zraka je zadnji prav tako pomemben - in ¹e bolj pomemben, ker molekule, ki se gibljejo v zraku, ne vidijo ali èutijo, za isto èutimo njihove usodne posledice za njihovo zdravje, ko ¾e veè let vsak dan vdihavamo hlapi strojev, v katerih zaslu¾ijo v tovarni. .

Zraèni filtri, name¹èeni v odpra¹evalnih organizmih, delujejo na enak naèin kot v kotlièku. Vendar pa obstajajo bolj natanèni, ker je cilj filtriranja veliko bolj prijazen in se razpr¹i v zraku. Izbiramo lahko nove sloge glede na vrsto onesna¾enja v poljskem industrijskem podjetju.