Potrdilo 800

Obveznost shranjevanja kopij prejemkov je za mnoge podjetnike neprijetna. Kopije je treba za potrebe davènega urada prena¹ati pet let.

Po transakciji se usposobita dva potrdila - izvirnik njegove kopije, ki jo mora nato prekiniti podjetje, ki ga je izdalo. Kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika imajo vedno obliko dolgih papirnih zvitkov. Ta pristop je povezan z dovolj velikimi te¾avami. Najprej gre za primer, v katerem mora podjetnik sam shraniti na tisoèe zvitkov. Hkrati pa niso trajni, ker lahko zelo hitro zbledijo, na primer pod vplivom sonène svetlobe, zato jih je treba ustrezno za¹èititi pred ¹kodljivimi dejavniki.

Veliko podjetij je upravièenih do nalo¾b v davèno napravo novitus deon e, ki shrani kopijo potrdila v elektronski obliki. Tak¹na re¹itev na opazen naèin olaj¹a zbiranje tak¹nih informacij. Namesto tisoè zvitkov je dovolj ena spominska kartica. Podatke je mogoèe in jih je mogoèe kopirati na posamezne prevoznike, ki jih bodo bolj za¹èitili.

Elektronske kopije potrdil iz fiskalnega tiskalnika prav tako ne pozabijo na druge pomembne prednosti. Najprej se smejijo precej specifiènim prihrankom. Èeprav nakup tiskalnika s to potjo ni najla¾ji stro¹ek, vam bo pomagal zmanj¹ati stro¹ke na dolgi rok. To je predvsem zato, ker lahko zavrnete nakup papirnih zvitkov.

Vlaganje v sedanje vrste bo zagotovo veliko bolj koristno z vidika podjetnikov, ki igrajo bolj specifièno vlogo, ki vsak dan porabijo veè deset ali veè sto raèunov. V tem primeru je nakup in za¹èita papirnih zvitkov, ki vsebujejo kopije potrdil, na podlagi velike obremenitve, ki negativno vpliva na cene kampanje in tudi na produktivnost dela.

Registrske blagajne in tiskalniki z elektronskim potrdilom o prejemu so izredno zanimiva re¹itev, ki jo morate uporabiti pri nakupu jedi tega modela za posle podjetja. Taki tiskalniki so preprosti v mnogih trgovinah. To so orodja za zadeve velikih trgovin in manj¹ih podjetij, tako da lahko izberete re¹itev, ki bo zadostila potrebam dobro znanih institucij in tudi ne bo predrago.