Poznavanje poljskega jezika v litvi

Biti èlovek sveta se obvezuje. Nastopamo v svetu, kjer tudi najbolj oddaljeni svetovi nimajo nerealnih sanj. Da bi se premaknili na povsem novo resnico, nam ni treba pobegniti v polo¾aj, samo moramo vstopiti v letalo in po nekaj urah, ki smo jih pre¾iveli na nebu, se bomo ustavili na kopnem, da bi od prijatelja dosegli 180-stopinjsko kulturo. Ker je tako pomembno, da lahko govorimo tuje jezike in jih lahko uporabimo v komunikativnem naslovu.

Po pomembnih podatkih je na svetu 201 dr¾ava. Mnogi med njimi imajo poleg svoje loèene zgodovine in slogovnega jezika tudi svoj lasten, edinstven uradni jezik, vèasih zelo sam. Na njihovem obmoèju so se razvila tudi regionalna nareèja, kot je na primer ka¹ubsko ali ¹lezijsko nareèje. Na ¾alost tudi nekateri ljudje z nadpovpreènimi, celo izjemnimi spomini, ki bi mu omogoèili obvladati veè kot sto jezikov, ni pri¹lo na svet. Èe realistièneje pristopimo in analiziramo celo na¹o najljub¹o okolico, lahko opazimo, da bo med na¹imi prijatelji te¾ko najti osebo, ki ima tekoèe veè kot tri tuje jezike.Delovanje doloèenih poklicev je neloèljivo povezano z obièajnim dostopom do deklet med bogatimi kraji sveta. Ker se ne moremo posvetiti hiperpoliglotu in ne govorimo dobro v angle¹èini, nem¹èini, franco¹èini, ¹pan¹èini, norve¹èini in italijan¹èini, nam bo skrbno posredoval tolmaè. Je zaposleni, ki nas lahko vodi na poslovnih sreèanjih z oddaljenimi partnerji in prevaja besede, ki so izgovorjene na obeh straneh. Tak¹na re¹itev je tipièna, èe nam je v¹eè zadnja, da izkusimo moène izku¹nje in se profesionalno opustimo, ne prevzamemo aplikacije za pametne telefone od prevajalca, vendar ne bomo prosili sogovornika, da bo zapisal svoje mnenje, da lahko ovire, da vidite svoj pomen v slovarju pod roko. Tolmaè ne bo le izbolj¹al vodenja poslovanja, temveè bo tudi v oèeh izvajalca izgledal kot zaupanja vreden partner.