Prepreeevanje zdravja v medijih

ATEX je pravni akt Evropske unije, ki ureja zahteve glede varnosti in zdravstvene vrednosti, ki jih mora vsak proizvod izvesti za operacije na potencialno eksplozivnih obmoèjih. Najnovej¹a direktiva, ki sledi delu poenotenja obstojeèih standardov ATEX 2014/34 / EU, bo zaèela delovati od 20. aprila 2016, vsak izdelek bo zahteval naslednje oznake:

1. oznaka CE, 2. identifikacijska ¹tevilka enote, ki je izdala potrdilo, 3. simbol za za¹èito pred eksplozijo, 4. skupina eksplozij, 5. kategorija opreme, 6. vrsta za¹èite pred eksplozijo, 7. podskupina eksplozije, 8. temperaturni razred.Vse naprave morajo biti naèrtovane tako, da ne predstavljajo nevarnosti med delovanjem. Izdaja certifikata s strani poobla¹èenih podjetij (npr. UDT-CERT, ITG KOMAG, OBAC - Center za potrjevanje in certificiranje Raziskave doo Gliwice vkljuèuje naknadne postopke: 1. ES-pregled tipa - nadaljuje z zagotavljanjem, da naprava izpolnjuje doloèene zahteve direktiva, 2. zagotavljanje kakovosti proizvodnje - postopek za odobritev sistema kakovosti, ki omogoèa oznaèevanje proizvoda z oznako CE in izdajo izjave o skladnosti, 3. preverjanje izdelka - postopek vpra¹anj in vrednosti vsakega proizvoda, izdelanega v naèrtu za vzpostavitev sodelovanja z informacijami, 4. zagotavljanje kakovosti izdelka - doloèanje postopka 5. sistem kakovosti, ki ga je treba uporabiti, vkljuèno s konènim pregledom in in¹pekcijskim pregledom izdelkov, p roduction - postopek za pripravo tehniène dokumentacije opreme, dokumente je treba hraniti 10 let od zadnje izdelane kopije, 7. predlo¾itev tehniène dokumentacije prigla¹eni osebi v naèrtu skladi¹èenja, dokumentacija mora imeti splo¹en opis, zasnovo, risbe, diagrame, opise, seznam standardov, rezultate raziskave in izraèun, izjava o skladnosti, 8. preverjanje proizvodnje enote.