Prevajanje predpisov o po aru

Ne glede na znaèaj sobe, skupaj s pravimi po¾arnimi predpisi, je nujno varovati ne le en dogodek, ki je eksplozija, temveè tudi, in morda predvsem ustvarjanje ti v eksplozivni atmosferi. Vsaka ocena tveganja za eksplozijo nara¹èa iz zelo malo stopenj. Prvi je, da se v posameznih pogojih oceni, ali lahko pride do eksplozije, tj. Ali v enem samem stanovanju, da se lahko pojavi hitra atmosfera in posledièno stoje, lahko povzroèi v¾ig.

Vsaka ocena eksplozijskega tveganja je izbrana za dano obliko in ni seveda treba posplo¹evati. Predpisi jasno navajajo, da ga je treba uporabiti za posamezne primere, v katerih naj bi tveganje verjetno ¹lo na primer v proizvodni proces. Poleg tega je tveganje morebitnega izbruha celovito ovrednoteno in v tej oceni so izbrani naslednji elementi, zlasti za:

• Katera orodja in cilji se uporabljajo pri opravljanju doloèenega dela?• Katere so znaèilnosti danega objekta, katera naprava se uporablja v njem?• Ali se nevarne snovi ukvarjajo z delom?• Kak¹ni so splo¹ni delovni ali proizvodni pogoji?• Kako posamezni dejavniki tveganja vplivajo drug na drugega in na okolje?

Konèno naèelo je razvoj dokumenta, ki se imenuje ocena tveganja eksplozij. Zavezujoèa pravna norma za njeno pripravo je izjava za leto 2010, ki jo je izdal minister za gospodarstvo. In institucija, ki preveri pravilnost besedila, je dr¾avni in¹pektorat za delo za dobro zaradi ozadja danega obrata.

Za kupca, ki prièakuje celovito oceno tveganja eksplozije, je poleg profesionalnosti pomembna tudi cena. Ne smemo pozabiti, da je stro¹ek priprave ocene nov in je odvisen od preostale vrste pogojev, kot je npr.• velikost stanovanja ali hi¹e, ¹tevilo eta¾ in mest, ki se ¹tejejo za vkljuèene v mo¾nosti dokumenta.• Profil ogla¹evalskih akcij.• biti drugaèna metoda analize ali strokovnega znanja, ki olaj¹uje ali zavira izdajo ocene.