Program modnih oblikovalcev

Prej¹njo soboto je bila predstavljena predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil veliko ¹tevilo gledalcev, ki so morali videti, kaj bi oblikovalci pripravili za sezono. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena predstava je ¾ivela v najmanj¹i komponenti in celota je bila pripravljena brez ovir. Na poti smo lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano obleko. Njihovo delo je temeljilo na popolnoma oèitnih in dobrih tkaninah z zdravimi, barvitimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹i novinarji so bili navdu¹eni nad zraènimi, barvitimi maksi krili, polno kvaèkanih. Poleg tega so bili navdu¹eni nad èipkami, romantiènimi oblekami in bluzami z volanèki in vezenim bikinijem. Za nove obleke so oblikovalci predlagali za ¾enske, med drugim, pletene klobuke z ustreznimi kro¾i¹èi, okra¹ene s èipko in priljubljenimi cvetovi.Po predstavi je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, pripravljene predvsem za to prilo¾nost. Obleka je bila dana osebi, ki ¾eli ostati anonimna. Poleg tega je bilo ¹e nekaj dra¾b iz najpomembnej¹e zbirke. Prihodki iz tekoèe dra¾be bodo preneseni v dru¾inski dom. Poudariti je treba, da podjetje voljno podpira razliène funkcionalne in tople akcije. Njeni lastniki so ¾e veèkrat vlagali v prodajo lastnih izdelkov, ta prodaja pa je bila vsaj obisk doloèene tovarne.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka pri¹la na toèke le v maju. Poleg tega je obvestil, da ime razmi¹lja o vzpostavitvi e-trgovine, v kateri bodo odgovorne razliène zbirke kot v fiksnih skupinah.Na¹e lastno oblaèilno podjetje je eno najrazliènej¹ih proizvajalcev oblaèil na tem podroèju. V vseh regijah ima veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v novem, predvsem pa med najbolj¹imi krojaèi, krojaèi in arhitekti. Obèasno ta funkcija pi¹e zbirke v ozave¹èanju z osnovnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke so seveda zelo pomembne, da so ¾e pred zaèetkom trgovine pripravljene v majhnih èakalnih vrstah zgodaj zjutraj. Te zbirke gredo isti dan.Gradivo tega dela so potro¹niki ¾e vrsto let cenili, poleg dr¾ave in v tujini. Pisanje o njej ni primerno, da ne omenjamo moè nagrad, ki jih je prejela, in ki trdijo, da so materiali najvi¹je kakovosti.

Oglejte si na¹o trgovino: Enkratna lekarna za oblaèila