Program za izdajanje raeunov za gradbene storitve

Program za izdajanje raèunov omogoèa hitro, praktièno in urejeno izdajanje drugaènega naèina obraèunavanja. Modul Comarch ERP Optima je nevsiljivo enostaven za uporabo. Zahvaljujoè temu lahko besedila postavite v kateri koli valuti.

Ta aplikacija obstaja v vseh, ki so sinhronizirani z naslednjimi elementi sistema Comarch. Podatki se posodabljajo na celotnem obmoèju, kar vodi do enostavnega knjigovodstva. S svetovanjem o funkcionalnosti (prodaja in nakupne mo¾nosti, spletna izmenjava dokumentov je ta element obdobja daleè najbolj¹a ponudba na trgu med uèinki te vrste.Dodatno orodje, ki je namensko prodajno okno, vam omogoèa predstavitev vseh oglasov in dokumentov, povezanih z doloèenim izvajalcem. To je veliko dostopna re¹itev za raèunovodje. Poleg tega ima ta projekt funkcijo tiskanja. Vse to je storjeno, da je sistem veliko la¾je biti podjetje ali podjetje in delati bolj prijetno.Program Comarch ERP Optima Invoices je odlièen predvsem za ¹ibka in majhna podjetja, kjer raèunovodski oddelek ni opazen, storitve in podpora pa so koristne za ljudi. Tako modul za fakture deluje kot skladi¹èe za registracijo in izdajanje raèunov, olaj¹a delo ljudi in omejuje mo¾nost napak. Program vam omogoèa hitro izdajanje raèunov z njihovo takoj¹njo korekcijo tudi mo¾nost tiskanja.Programska oprema za izdajanje raèunov Comarch ERP Optima vam omogoèa: izdajanje raèunov za prodajo in nakup, fiskalizacijo za posameznike, upravljanje vseh prodaj v PLN in tujih valutah, izdajanje popravnih dokumentov (prilagoditve: kolièina, podatki, vrednost-cena, stopnja DDV, popust itd. , nakup in prodaja z izbiro standardnih oblik plaèila (prenos, od¹kodnina, denar, pa tudi tistih, ki jih doloèi programska oprema stranke in vodenje registra pomoèi in strank.