Psiholo ki testi na shizofrenijo

Gre za motnjo osebnosti, katere izvor je pogojen s ¹tevilnimi socialnimi in genetskimi dejavniki. Ena izmed bolj priljubljenih sprememb v zavesti tega tipa je shizofrenija.

Toda kaj je ta psiholo¹ka impotenca prikazana? Je tako te¾ko?Od zaèetka je shizofrenija vrsta du¹evne motnje. Èe ste bolni, ste v te¾avah z osebo, vzemite svet v popolnoma novo politiko kot zdrav èlovek. Za tak¹no osebo obstajajo te¾ave z dobro predstavitvijo svojih naèrtov in jih vzamejo, nerazumljiva pa lahko pripravi tudi probleme svojega delovanja. Obièajno shizofrenija prizadene mlade ljudi v puberteti ali zgodnji odraslosti ali pribli¾no 20-26 let. Ta du¹evna bolezen je zapletena. Pojavi se poèasi in poèasi, vendar obstajajo primeri, ko simptomi hitro komunicirajo vsak dan. Ne glede na to, ali se bo shizofrenija postopoma dopolnjevala ali se nenadoma na¹la, je njena aktivacija posledica velikih izku¹enj, ki jih povzroèa fizièni dejavnik ali bolezen.

Sodobna medicina v vojni s shizofrenijoTrenutno medicina ne pozna natanènih vzrokov za trpljenje zaradi shizofrenije. Po drugi strani pa so raziskovalci usmerili pozornost na genetske dejavnike, zlasti na vrsto po¹kodbe v kodi DNK. Simptomi, ki veljajo za najpomembnej¹e za shizofreniko, so stalna utrujenost, apatija, blodnje, glasovi sluha, osamljenost in obèutek praznine ter motnje v slogu in halucinacije. Torej, èe opazite v sebi ali najljub¹em prijatelju enega od zgoraj navedenih simptomov, se morate obrniti na psihiatra. Po posvetovanju s strokovnim svetovanjem (èe je potrebno se bo zaèelo potrebno ukrepanje.Obstaja veliko psiholo¹kih testov na internetu, tako v polj¹èini kot v angle¹èini, ki nam bodo pomagali pri zgodnji diagnozi in usodi, ali smo pripravljeni na shizofrenijo. Seveda pa je zana¹anje samo na um, ki ga ustvari avtomatiziran test ljudi, redko in ga ne smete uporabiti za kakr¹enkoli mo¾en obrat v na¹i psihi. Vendar potreben rezultat lahko pomaga spodbuditi resno razmislek o obisku zdravnika.