Raeunovodski program rzeczpospolita 2013

Sodobni raèunovodski programi in programi za izdajanje raèunov, ki se izvajajo v mediju Windows, so zelo enostavni in njihovo delovanje je intuitivno. ©e vedno obstaja skupina strank, ki namesto z mi¹ko raje navigirajo s tabulatorjem. Obstajajo tudi podjetja ali podjetniki, ki ne ¾elijo vlagati v dana¹nje raèunalnike. Za njih je bil ustanovljen program Comarch Klasyka, ki prodaja vse inovativne re¹itve in prilo¾nosti v tradicionalni grafièni obliki.

Comarch classic obstaja v popolnoma delujoèem kadrovskem in plaèilnem programu. Ponuja mo¾nost poravnave blagovnih znamk na poenostavljenem in trdem raèunovodstvu. Gre za ohranjanje popolnega upravljanja skladi¹èa, skupaj z registracijo komercialnih poslov, in v tujih valutah. Kot del vloge je odgovoren za poljubno ¹tevilo skladi¹è, ravnanje z vnaprej¹njimi raèuni, interno prodajo in nabavo.

Modul Invoice omogoèa vnos dolgih 160-mestnih imen izdelkov. Uvedla je podatkovno bazo bank, ki jih lahko uporabite za prenose. Deluje s fiskalnimi tiskalniki.

https://rb-mask.eu/si/Royal Black Mask - Poglejte, kako enostavno se je znebiti èrnih pik na obrazu!

Drugi element programa je modul plaè. Omogoèa vodenje evidenc zaposlenih, pripravo seznama kvadratov in pouèevanje zaslu¾ka. Bogat v njem, da bi videl odsotnost in dopust zaposlenih. Modul bo ¹e vedno opravljal davène napovedi PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT-8B, IFT-1 in ZUS, kot tudi ustvarjanje transferjev v davèni urad.

Za vsako stranko je proizvajalec pripravil poseben predlog za selitev za nove razlièice programa, ki uporablja okolje Windows. Lahko pre¾ivi zelo dober predlog, ob upo¹tevanju dejstva, da posodobitev lahko vkljuèuje 40-odstotni popust in najnovej¹a mo¾nost uporabe temelji na najnovej¹ih tehnologijah, prav tako vkljuèuje naèrtovane ¾eleznice v predpisih, ki zaradi novih razlogov ne morejo doseèi nizke ravni. klasièna skupina.