Raeunovodski urad hetman

Raèunovodski urad kot gospodarski subjekt zagotavlja pomoè v obliki raèunovodstva, vodenja kadrovske dokumentacije in plaèilne listine. Te storitve vplivajo tudi na druge gospodarske subjekte in organizacije ter fiziène osebe.S podpisom pogodbe se izvajalec, to je raèunovodski urad, ukvarja z obveznostmi gradnje v zvezi z izpolnjevanjem davènega prava, dobrim delom in pravicami socialnega zavarovanja.

Optima Biuro Rachunkowe je bila oblikovana za poenostavitev dela raèunovodskih pisarn, ki izvajajo vrsto drugih dejavnosti v seriji. Modul Optima je ustrezno integriran v raèunovodski urad, vse informacije pa je mogoèe redno nadgrajevati in sinhronizirati. To zagotavlja, da bo raèunovodja zaèel delovati brez dodatne prijave.Glede na povr¹ino in model podjetja lahko uporabite razliène module, ki jih ima Optima raèunovodski program.In seveda, na primer, modul Tax Book omogoèa neposredne raèunovodske storitve za podjetja. Omogoèa poravnavo z naslovom zakladnice v skladu z najnovej¹imi predpisi. Drug element knjige o trgovanju vam omogoèa vodenje knjig skupaj z najsodobnej¹im zakonom o raèunovodstvu. Postopki knji¾enja so avtomatizirani v vsoti. Ta modul zabele¾i DDV. Omogoèa tudi po¹iljanje informacij v elektronskem sistemu.Naslednji modul Fiksna sredstva daje raèunovodskim pisarnam mo¾nost, da za uporabnika vodijo evidenco osnovnih sredstev, poleg tega pa tudi vrednosti, ki so pravilne in obèutljive. Omogoèa tudi uporabo amortizacije. Prav tako samodejno knji¾i stro¹ke amortizacije in bele¾i zgodovino osnovnega sredstva.Modul HR in plaèilni seznam izraèuna in izdaja davène napovedi, izraèuna prispevke ZUS. Raèunovodskim pisarnam omogoèa vodenje celotne kadrovske in plaèilne dokumentacije. Deluje z naèrtom plaènika. Popravi plaèilno listo in po¹lje informacije davènemu uradu. Vse to se dogaja v skladu z najnovej¹imi predpisi, ki se stalno posodabljajo.Program Optima enostavno izberejo raèunovodski in davèni svetovalci. Je nedvoumna v fiksni skupini in vrsti storitve, ki je na voljo prek interneta.