Rezalnik za lep e preglede dicer

Vsi zaposleni so odlièni. V dru¾bi smo skupina, del splo¹no sprejete celote. Predstavljamo se z nekaterimi podobnostmi, skupnimi pogledi na vse vrste ¾ivljenjskih podroèij, povezujemo to kulturo in zgodovino. Niè ne imenuje, da vsi obstajamo enako. Skupina mo¹kih je velika skupina, ki je izbira neobvladljivih, popolnoma individualnih posameznikov. Vsak del ima idejo o splo¹nem delovanju skupnosti, manj¹i ali veèji slog je koristen za izmenjavo celotne dru¾inske zgodovine.

Zaposleni so zbirka posameznih enot, ki imajo vedno doloèene skupne dele, ki jih je mogoèe na splo¹no opredeliti kot sklop splo¹no sprejetih zakonov praviènosti in stvarjenja. Toda kaj lahko dose¾emo z uspehom, kadar so v skupini posameznikov diametralno razlièni posamezniki? Kaj so oznaèene? Ali se lahko razliènost v tem dejstvu obravnava kot pozitivna mo¾nost?

Ljudje, ki ne izpolnjujejo splo¹no sprejetih kolièin in dobro hodijo v dru¾bi, se imenujejo ponori z osebnostnimi motnjami. Raziskovalci z motnjami v osebnosti so odkrili veliko naèinov, èeprav imajo nekatere skupne znaèilnosti. Prihaja iz zadnjega, da bodo invalidi:

globoko zakoreninjeni in shranjeni vzorci obna¹anja, katerih preobrat je nemogoèe brez smisla glede situacije, v kateri bo doloèena oseba najdena,nizka pro¾nost odziva na razliène javne in zasebne situacije,izjemno nesorazmerje v stiku z normami, ki so splo¹no sprejete v doloèeni kulturi,subjektivno povezane s trpljenjem ali te¾avami pri uspehu ¾ivljenjskih ciljev.

Kot lahko vidite, so vsi vlaki v èlove¹ki zavesti uresnièeni do te mere, da je oseba bitje, ki naèrtuje sebe in daje svoje poglede, in to v puberteti. Osebne motnje so zato te¾ko ustvariti v zgodnjem otro¹tvu. Vse vrste razliènosti v skupini ne ka¾ejo na nastanek ali hitro nastajanje osebnostnih motenj. Kljub temu, da se ne zdravijo, se lahko razvijejo ne le zaradi pomanjkanja prilagajanja v dru¾bi, temveè tudi zaradi velikih posledic, zato ni niè nenavadnega, da ¾enske, ki se znajdejo v motnji osebnosti, zagre¹ijo neznane zloèine ali si vzamejo ¾ivljenje.