Simptomov depresije

Depresija obièajno naèrtuje znana dejanja samo na psihe pacienta. Pravila sploh ni! Pogosto je obmoèje vpliva bolezni na fiziolo¹ko obliko zla prav tako veliko kot na umu. Somatske bolezni so vrsta fiziène bolezni, na katero vplivajo psiholo¹ki dejavniki. To ni ravno nasprotno pri uspe¹nosti depresije. Prviè, depresija verjetno ¾ivi odloèilni element v ¾ivljenju mnogih somatskih bolezni, kot so sladkorna bolezen ali bolezni srca in o¾ilja. Obstaja tudi nesreèa, ko se simptomi depresije pojavijo najprej v pacientu, nato pa se razvijejo, kar prispeva k nastanku zgoraj navedenih bolezni. Pogosto se zgodi situacija, v kateri se simptomi depresije pojavijo po diagnosticiranju somatske bolezni. V takem elementu depresija uèinkovito poslab¹a fiziolo¹ko bolezen, prepreèuje njeno dobro delovanje in edino, ki utemeljuje njene vzorce in velike uèinke.

Veèina simptomov depresije vsekakor obstaja, navsezadnje veljajo za resnièno somatske simptome. Za njih so znaèilni predvsem simptomi, kot so izguba u¾itka, izguba zanimanja, zgodnja predaja in nemirni, neprespani spanec, pomanjkanje okusa in moèno huj¹anje. Ne smemo pozabiti, da somatski simptomi niso vedno simptom ali posledica depresije. Vèasih pride do fiziène bolezni v slabi ali razburjeni depresiji. Razlogi za pojav tega obrazca so razlièni. Vsekakor je poudarek na poslab¹anju blaginje ¹ibkih in na zaznano preprièanje, da ne bo mo¾nosti za popolno ozdravitev bolezni (zlasti v primeru preprostih in neozdravljivih bolezni. Veliki dohodek za isto in naèin, kako se dru¾ina nana¹a na pacienta, in na pogoje, v katerih mora biti bolnik. Faza ni prilo¾nost za popolno ozdravitev bolezni, v katero smo se zalotili. Vendar pa je zaradi sodobne medicine obièajno mo¾na napaka ali latentnost simptomov. Vendar pa bo depresija, ki bo posledica bolezni, le poslab¹ala bolnikovo zdravstveno stanje in v primeru nesreè popolnoma odpravila celo najmanj¹o mo¾nost za zdravljenje. Zato je pomembno, da pacientovo zdravje ne pregledamo le v smislu fiziènega, temveè tudi psiholo¹kega.