Simultano prevajanje

Simultano tolmaèenje je poseben naèin tolmaèenja, ki deluje v zvoèno izolirani sobi, oseba, ki se zanima za prevajanje, pa mora v ta namen pripraviti predvsem pripravljene slu¹alke in izbrati program, v katerem je jezik izgovorjen. kar dokazuje, da bo tolmaè v zvoèno izoliranem stanovanju poslu¹al govor govorca, nato pa skoraj v tem èasu prevajal. Obstaja tudi vrsta prevajanja, nekatera se ¹tejejo za variacijo simultanega tolmaèenja, ki je omenjena v konsekutivnem tolmaèenju. Prevajalca, ki ga zanima ta ¾anr, interpretira krog govorcev (obièajno na preprosti strani, iz svojih komentarjev pa pripravi informacije za prevod celotnega govora. Simultano tolmaèenje na televiziji je zelo podobno simultanemu prevajanju v ¾ivo. V zvoèno izolirani sobi so dose¾eni enaki dose¾ki, kvalificirani prevajalci, ki znajo prevesti izgovorjene besede v nemoten in zanesljiv sistem, so tudi ljudje, ki so odporni na tesnobo in imajo veè obèutkov.

Motion Free

Ta vrsta prevajanja pa razlikuje veè vpra¹anj. Prviè, ljudje, ki vplivajo na potrebe televizije, morajo biti sposobni govoriti z glasom, ki mu je v¹eè mikrofon. Kot veste, mikrofon izkrivlja glas in oseba, ki prevaja za televizijo, mora biti izjemno brezhibna dikcija in ton, ki ga mikrofon ne bo popaèil. ©e veè, simultano prevajanje se vedno izvaja z zvoèno izoliranimi sobami. Pri prevodih, predstavljenih na televiziji, se lahko pojavi te¾ava, da ne bo nobene mo¾nosti postavitve zvoène izolacijske kabine. Dodatni hrup ne samo da izkrivlja besede govorca, temveè tudi moti, kar je koristen dejavnik, ki je obèutek strahu in odvraèanje misli, ki jih prevajalec hoèe obstajati zgrajen in imun. Skratka, vèasih simultano prevajanje ne deli nièesar od prevoda na televiziji. Konec koncev, to ne spremeni dejstva, da bo ¾enska, ki dela na simultanem tolmaèenju na televiziji, delala v simultanem prevajalcu v ¾ivo, v drugaènih razmerah pa lahko pride do te¾av.