Spravi noseee dekle

Veliko ljudi se spra¹uje, kak¹na je dobra starost za zanositev. Obstajajo ¾enske, ki najverjetneje poskusijo za otroka, starej¹ega od 18 let. Veèina pa se raje najprej osredotoèi na uporabo finanène stabilnosti, primernega partnerja, udobnega ¾ivljenja, v besedi, materialnih objektov, ki omogoèajo èisto in elegantno vzgojo otroka. To je potem dobra odloèitev in ima eno lastnost. In sicer starost. Èeprav se lahko poèutimo du¹evno nepripravljene za vzgojo otroka, ¾al na¹e telo dobro ve, kdaj se ta starost zgodi, in je zato ¹e slab¹e.

Z biolo¹kega vidika je najprimernej¹i trenutek, da se otrok rodi ¾enska, star med 18 in 25 let. Prej ¾ensko telo tudi ne obstaja dovolj razvito, kar lahko povzroèi spontani splav in rojstvo mrtvega otroka. In kasneje, po 35. letu starosti, se poveèa verjetnost bolezni, povezanih z okvaro genetskega kodeksa, kot je Downov sindrom.

Èe i¹èete pravo starost za noseènost, je konec, èe govorite o biologiji. Na delovnem mestu spominja na to, da dvajsetletna dekleta konèajo ¹tudij (èe jih je polovica, ¹ele zaèenjajo z delom, morda ¹e nimajo stalnega partnerja, èe pa jih obravnavajo, niso preprièani, èe ¾elijo odstraniti preostanek ¾ivljenja. Poleg tega si ne ¾elijo omejiti svojih dobrih, prvih let z veliko zavezo, ki je otrokovo premo¾enje. Za to ne smemo kriviti mladih ¾ena in zavreèi svoje napake v materinem nagonu. Potem so neposredne reakcije, ki jih povzroèajo spremembe v svetu okoli nas. Zato je kljub dejstvu, da je opazovanje biolo¹kega èasa najbolj primerno, ne smemo pozabiti na dejstvo, da sploh ni dokaz o tem, ali se odloèimo za noseènost ali ne. Prviè, obe bodoèi star¹i bi morali izraziti tak¹no ¾eljo po potomcu. Potrebujemo vsaj osnovno stabilizacijo premo¾enja in idejo, da knjige ne bomo izgubili v uspehu noseènosti. ®enska ne more opisati sebe kot moteèega mojega naèrta za okrepitev mojega stika s prijateljem. Tak¹ne metode, ker le poslab¹ajo polo¾aj med ¾ensko in mo¹kim.

Spo¹tovani gospod, naèelo je, da nam telo omogoèa skraj¹an èas za zanositev. Prav tako obstaja pravilo, da dobre starosti za sestanek, ki jih ¾elim, prej, teoretièno, bolj¹e. To ne spremeni dejstva, da bi moral biti otrok rezultat ljubezni med dvema osebama, ne pa obèutek dol¾nosti.