Sreeanje za evakuacijo v angle eini

Izstopni znak je znak izhoda v sili, ki se uporablja v vseh gradbenih objektih, ki so skupaj z osnovnimi predpisi nalo¾eni obveznost pravilnega oznaèevanja izhodov, skozi katere se izvaja evakuacija v primeru nevarnosti (npr. Po¾ara.

Tak¹ni znaki se uporabljajo povsod, kjer se moramo odpovedati veèjim skupnostim ljudi, tj. V delavnicah, v naslovih, v kulturno-zabavnih in fiziènih zgradbah ali v trgovini na velikih povr¹inah. Za re¹itev, oznaèeno v angle¹kem EXIT-u, pogosto vodijo druge znake v obliki pu¹èic in oznaèujejo stopnice pobega. Pravilna oznaèitev poti za izhod v sili je prednostna naloga v obliki varèevanja z zdravjem in trajanja ¾ensk, ki so se zna¹li v obliki gro¾nje, kar poveèuje upanje, da bo pri¹lo do evakuacije.

Oznaka EXIT ima znaèilno zeleno barvo z belim okvirjem in napisom, ki jih med evakuacijo podpira na èitljiv naèin, tudi z zelo velike razdalje (20-25 metrov. Povzroèila ga je barvna samolepilna folija z odlièno kakovostjo lepila, ki zagotavlja njeno obstojnost in obliko v nevarnih pogojih ali iz PVC plo¹èe, pritrjene z dvostranskim trakom. Oznaèevanje zasilnega izhoda je lepljeno na mejo v stavbi, najpogosteje nad vrati, ki je izhod iz sobe ali hi¹e. Film, iz katerega je bila izdelana oznaka zasilnega izhoda, ima fotoluminiscenène lastnosti, zaradi èesar sije v temi, kar omogoèa uèinkovito evakuacijo, tudi v te¾kih pogojih, povezanih z izklopom elektriène energije ali samim z uèinkovitim dimom, kar omejuje vidljivost.