Stopnja amortizacije restavracijske opreme

Direktiva ATEX imenovana tudi nova objava je material, katerega glavni cilj je pribli¾ati pravico dr¾av èlanic Evropske unije na podroèju za¹èitnih sistemov in naprav, ki so jedli na povr¹inah eksplozivnega metana in premogovega prahu.

To naèelo v prvi vrsti opredeljuje osnovne varnostne zahteve, ¹iroka podroèja izdelkov in naèine za dokazovanje skladnosti z bistvenimi varnostnimi zahtevami.Evropski standardi igrajo kljuèno vlogo v direktivi, ki podrobno opisuje tehniène naèine prikazovanja soglasij z varnostnimi trditvami. V skladu z naèelom, da je uèinek podoben vrednosti, se ¹teje, da je sinhroniziran z nekaterimi varnostnimi zahtevami.Skupne atex zahteve za naprave in za¹èitne metode, povezane v bli¾ini potencialno eksplozivnih atmosfer, so navedene v Prilogi II k Direktivi. Govor je o splo¹nih zahtevah, izbiri materialov, oblikovanju in obliki, mo¾nih virih v¾iga, nevarnostih zunanjih vplivov, zahtevah za varnostne naprave in integraciji zahtev, ki zagotavljajo varnost sistema.V skladu s patentnimi zahtevki mora proizvajalec paziti, da orodja in za¹èitni sistemi ne ustvarjajo eksplozivne atmosfere, da se prepreèi v¾ig eksplozivne atmosfere, da se zadr¾i ali omeji eksplozija.Jedi in za¹èitne metode morajo biti zasnovane tako, da prepreèujejo mo¾nost eksplozije. Oblikovati jih je treba z uèenjem tehniènega znanja. Deli in sestavni deli naprav morajo delovati varno in v skladu z informacijami proizvajalca.Vsa oprema, obrambni sistemi in naprave morajo biti oznaèeni s CE.Materiali, ki se uporabljajo za namestitev opreme ali za¹èitnih sistemov, ne smejo biti vnetljivi. Med njimi in ozraèjem ne sme biti nobenih reakcij, ki bi lahko povzroèile potencialno eksplozijo.Posoda in za¹èitni sistemi ne morejo povzroèiti po¹kodb ali novih po¹kodb. Zagotoviti morajo, da se pri uspe¹nem name¹èanju ne bodo dvignili za visoko vroèino in sevanje. Ne morejo imeti elektriènih nevarnosti ali ne morejo povzroèiti nevarnih situacij.