Tehnolo ke re itve

Ob zaèetku gradnje hi¹e je vredno razmisliti o namestitvi novega vakuumskega sistema. Centralni sesalniki so slog, ki nadome¹èa tradicionalne sesalce. Zbira se iz osrednje norme, ki je najpomembnej¹a znaèilnost naprave. Centralna enota ima motor in posodo za prah. Ta oseba ustvarja pritisk.

https://forte-l.eu/si/

Ta sektor sistema je zgrajen na doloèenem mestu, ki ga zavzema doloèena zunanja stena, saj bo skozi njega vodil zrak zunaj. Ravnanje s tak¹nim delom ni dolgoèasno in pomembno. Centralni sesalniki so tudi sesalne vtiènice in sesalne cevi, skrite v stavbi, bodisi v zemlji ali stropu. Cevi so pripravljene s ploèevinami, na katere se uporabljajo sesalne vtiènice. Sesalne vtiènice napajajo sesalnik. Tak¹ne vtiènice je treba odstraniti po vsej hi¹i. Sesanje poteka s cevjo, ki tehta do 3 kg. povpreèna dol¾ina je 10 metrov in je prikljuèena na eno vtiènico. Centralni sesalniki so pomembnej¹i od starih, vendar imajo veliko prednosti. Prviè, zdravi so za mo¹ke, ker se neèisti zrak vr¾e ven. Ne sli¹ite hrupa sesalnika, ker je zelo pomemben iz vakuumiranih prostorov. Najpogosteje jo zdru¾ujejo v gara¾ah, gospodarskih poslopjih, kleti ali podstre¹jih. Najnovej¹i ljudje imajo raven hrupa 68 decibelov. Poleg tega v zraku ni prahu in neprijetnega vonja. To, kar pravi, je lepo za alergike, ker v rastlini ni cvetnega prahu. Cev za servisom, ki jo vakuumiramo, je manj kot dvakrat sladka s tipiènim sesalnikom. Centralni sesalniki so zelo moèni, saj je sesanje ¹e vedno veliko in ne oslabi, tudi èe je idealna posoda. Vsebnik, v katerem se organizirajo odpadki, se v povpreèju prazni 4 do 5 krat letno. Igra, vkljuèno z glavnimi sesalci, je zelo estetska in lahka. Tak¹en naèin sesanja pomeni veliko storitev pri èi¹èenju prostorov.