Usposabljanja zdravja in varnosti delavcev

Tehnièna dokumentacija je zadnji izbor dokumentov, naèrtov, risb ali tehniènih izraèunov, ki imajo podatke, potrebne za izdelavo doloèenega izdelka. Tehnièno dokumentacijo je mogoèe na splo¹no razdeliti na naslednje tematske oddelke:

investicijsko dokumentacijo ali podatke, potrebne za dokonèanje doloèene nalo¾be,tehnolo¹ka dokumentacija, tj. podatki, ki so potrebni za sestavljanje in obdelavo, tj. celotni tehnolo¹ki proces,projektno dokumentacijo, to je projekte gradnje objektov ali njihovih lastnosti,znanstvene in tehniène dokumentacije, potem pa so na voljo ¹tudije.

Ta slog dokumentiranja je v dveh oblikah:

matrice ali risbe, pripravljene na tehniènih natisih,arhivskih kopij je torej skupek vseh berljivih natisov.

Prevajanje tehniène dokumentacije izdelajo prevajalci, ki so poleg odliènih jezikovnih znanj tudi strokovnjaki za doloèeno tehnièno stvar, ki ne le dobro prevaja iz dobrega jezika v ciljni jezik, temveè zagotavlja tudi ustrezno terminologijo, ki varuje prejemnika storitev od morebitnih pomanjkljivosti v smislu to lahko povzroèi pravne in tehniène posledice.

Èe naroèamo prevod tehniène dokumentacije, moramo najprej paziti na kompetentnost prevajalca. Verjetno ne, da je bila ¾enska, ki je poznala samo tuje jezike. Tehnièni prevajalec mora biti ¾enska z dodatnim znanjem o doloèeni tehnièni industriji, zato je primerno vzpostaviti storitve iz specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega bi morali razmisliti tudi o tehnièni dokumentaciji in ne le besedilu, temveè tudi o grafih, oblikah in ciljih, tako da mora dober prevajalec tehniène dokumentacije ponuditi in uskladiti va¹e projekte z najnovej¹im jezikom, da se zagotovi maksimalna berljivost (je zadnja storitev tako imenovanega razbijanja in izvedba besedila.

Èe povzamemo, se moramo zavedati, da ne bodo vse ¾enske, ki dobro poznajo tuje jezike in ki znajo prevajati, tudi na koncu dobrega pisati tehniène prevode. Veliko je iskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano izkljuèno za tehniène prevode, s èimer bomo zagotovili, da bo pomemben dokument preveden v odgovorno in zanesljivo naroèilo.