Vrata proti eksploziji

Oznaka EX je zavestna oznaka, protieksplozijska za¹èita, ki se daje napravam in za¹èitnim metodam, tj. Njihovim komponentam in kolièinam.

V pogodbi s precej¹njimi razlikami v ravni varnosti v dr¾avah Evropske unije je bilo mnenje o poenotenju osnovnih naèel v eni dr¾avi èlanici. Enotne pravice so omogoèile veliko prijetnej¹i in moènej¹i pretok blaga med dr¾avami EU. Tako imenujemo Direktiva o novem pristopu, ki se je izkazala kot kljuèna re¹itev za izbolj¹anje sodelovanja med dr¾avami èlanicami.Za eksplozivne atmosfere in naprave, ki so podatki za kariero na novej¹ih podroèjih, je treba omeniti dve osnovni ATEX informacij (iz francoske atmosfere Explosible:- Direktiva 94/9 / EU ATEX95 Evropskega parlamenta in Evropskega sveta (z dne 23. 3. 1994 v okviru poenotenja zakonov dr¾av èlanic v zvezi z napravami, stroji in za¹èitnimi sistemi, ki so namenjeni za knjigo v potencialno eksplozivnih obmoèjih, \ t- Direktiva 99/92 / ES ATEX137 (z dne 16.12.1999, ki ureja minimalne ¾elje na podroèju za¹èite in varnosti zaposlenih v razredih, kjer lahko pride do nevarnosti eksplozije.Vsaka naprava EX mora biti strogo oznaèena in opraviti serijo testov, ki na koncu odpravijo vse tovarni¹ke napake. Direktive Evropske unije, ki jih je Poljska prejela leta 2003, strogo ustvarjajo in doloèajo pravila pridelave in pomen te vrste opreme.Tu lahko najdete veliko toèke Atex.