Zakon o varstvu okolja

Vpra¹anja varnosti knjig in obrambe v industriji so v glavnem povezana s pomoèjo naravnega okolja. Poskusimo prikazati, kako je EU normalizirala doloèbe v povezavi z industrijsko varnostjo na podlagi ¹tudije primera - atex ¹tudije primerov.

Zaradi dejstva, da je pomembna skupina strojev in opreme ¹e vedno namenjena vadbi v rudnikih premoga, v katerih lahko pride do nevarnosti eksplozije metana in premogovega prahu, se v specifiènem delu obravnava Direktiva 94/9 / ES, ki se premakne na zadnjo. gro¾nje.

Marca 1994 sta Evropski parlament in Svet sprejela ti nova re¹itev 94/9 / WE v bistvu ureja pravne doloèbe dr¾av èlanic v zvezi z orodji in za¹èitnimi sistemi, ki so namenjeni za potencialno eksplozivno vsebino, ki se imenuje atex direktiva. svetovanje je zagotoviti nemoten pretok blaga, ki bo zagotovil veliko stopnjo za¹èite pred eksplozijami. Vendar to pravilo ni bil osnovni preskok iz oddelka za usklajevanje protieksplozijske za¹èite v Evropski uniji. Od pribli¾no dvajsetih let bi se morali vsi prilagoditi na veè tako imenovanih starega pristopa k prosti trgovini z blagom, ki je zdaj zajet v naèelu ATEX.

Direktiva 94/9 / ES je bila vkljuèena v vzdr¾evanje od 1. julija 2003, saj je nadomestila Direktivo starega pristopa 76/117 / EGS in 79/196 / EGS v zvezi z elektrièno opremo, ki je dana na tla na obmoèjih, kjer obstaja nevarnost eksplozije. in Direktivo 82/130 / EGS, ki se nana¹a na elektrièno podatkovno opremo za delovanje v bli¾ini eksplozijsko ogro¾enih obmoèij v rudnikih plina. Postopki za ocenjevanje privolitve na stari platformi so bili povezani le z elektriènimi napravami, ki so morale izpolnjevati vse natanèno doloèene varnostne zahteve. ©tudije so pokazale, da so elektriène jedi vir v¾iga, vendar v polovici primerov. V pogodbi z zadnjim je le elektrièna narava, ki je oznaèena v direktivah pristopa stare nevarnosti, nekoliko primerna za nakup najvi¹je ravni za¹èite, ki jo zahteva Uredba 100a Rimske pogodbe.